next up previous contents index

  
4.2.2 Reiki [4,3]

A reiki mozgalmat egy japán ember, Usui mester  alapította, aki a XIX. század vége felé kutatni kezdte, hogyan tehetne õ is olyan csodákat, mint Jézus. Meglepõ módon Tibetbe  ment és ott többféle keleti vallású kolostorban töltött éveket, amelynek végén - állítása szerint - megkapta a ``Reikit'', azaz teljes kapcsolatba lépett egy szerinte mindenütt jelenlevõ energiaárammal.  Ezt adta õ késõbb tovább, és a reiki különbözõ ágai azóta is különféle szintû beavatásokon  keresztül erre hivatkozva adnak át valamit a tanítványoknak.

Már az eddig elmondottak is elfogadhatatlanok a hívõ keresztény számára. A kereszténység szerint ugyan a Szentlélek  adhat, és ad is különbözõ adományokat,   akár rendkívülieket is, mint pl. a gyógyítás karizmája, ezeket azonban nem lehet kiérdemelni, ``kimeditálni'', hanem ingyenes kegyelmi ajándékként lehet megkapni õket.

Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektõl, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektõl, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevõ hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.

Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek mûveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

1Kor 12,8-11 

A Lélek tehát tetszése szerint osztja adományait, nem az elvégzett meditációk vagy a különféle fokozatú mesterektõl elnyert beavatások szerint.

Különösen gyanús, hogy a beavatásokhoz vezetõ tanfolyamokért komoly összegeket kell fizetni. Amikor Jézus tanítványait elküldi az emberekhez, ezt mondja:

Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!

A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket ûzzétek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt!

Mt 10,7-9 

Az a lelkület, ami szerint pénzért hozzájuthat az ember a beavatás magasabb fokozatához a Szentírás szerint Istennek nem tetszik. Egy Simon  nevû ember, aki okkult praktikákat ûzött megtérése elõtt megpróbálkozott pénzért megszerezni azt a ``beavatást'', ami képessé tenné õt a Szentlélek továbbadására:

Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel közvetítik a Szentlelket, pénzt ajánlott fel nekik:

"Adjatok nekem is olyan hatalmat - mondta -, hogy akire csak ráteszem a kezem, megkapja a Szentlelket."

Péter elutasította: "Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni. Semmi részed benne és semmi közöd hozzá, mert szíved nem tiszta az Isten elõtt. Térj meg hát gonoszságodból, és kérd az Istent, hogy bocsássa meg szíved szándékát! Úgy látom, elöntött a keserû epe, és fogva tart a gonoszság."

ApCsel 8,18-23 

Egy reikis mester ilyenkor azt mondaná Simon mágusnak: ``Gyere el a tanfolyamomra, és majd elnyered ezt a beavatást is. Mellesleg: a tanfolyam itt és itt lesz, és ennyibe kerül.''

Természetesen a keresztény egyházak is gyûjtenek adományt híveiktõl, hisz az épületeket fenn kell tartani, a fõállásban az Egyháznak szolgáló embereknek élni kell valamibõl, de a beavatási jellegû szertartások (keresztség, bérmálás) és azok, melyek az Istennel való kapcsolat alapvetõ eszközei (gyónás, áldozás) még akkor is ingyenesek voltak, amikor egy-egy idõszakra elharapózott az anyagias szemlélet az Egyházban.

Ennél azonban sokkal veszélyesebb az, amit a reiki-tanfolyamokon tanítanak. Ezek közül itt csak a leglényegesebbeket emeljük ki.

Gyanút kelthet az is, hogy a reiki kifejezetten okkult segédeszközöket  is használ, mint pl. az ingázás. 

Usui mester tanítása szerint a Reiki egy mindenütt jelenlevõ energiaáram, ``szeretetenergia'', melybõl mindenki meríthet energiát, és ez olyan képességekkel ruházza fel, mely enélkül lehetetlen lenne. (Gyógyító képesség, távolbalátás, a jövõ ismerete, stb.) A reiki gyakorlatok alapvetõ célja, hogy az emberben olyan csatornákat  (csakrákat)  nyisson meg, melyen keresztül ez az energiaáram  behatolhat az emberbe. Egy - keresztény szempontból igencsak érdekes - képet is használnak erre: a csakrák valahol a gerincoszlopunk mentén helyezkednek el (nem a fizikai testben, hanem valamilyen állítólagos nem fizikai rétegében), és a gerinc mentén felkúszó kígyó, az ún. ``Kundalini-kígyó''   az, aki a csakrák megnyitásában segít, illetve az õ helyzete jelzi, mennyire haladt elõre a reikis ``tökéletesség'' szintjén az ember. Ahogy halad egyre feljebb a Kundalini-kígyó, úgy válik egyre tökéletesebbé az ember (legalábbis a reiki szerint), a leghaladóbb szinten álló reiki mesterek gondolatait pedig már teljesen a Reiki határozza meg.

Ki vagy mi ez a Reiki? Ezt fontos tisztázni, mert a reikit gyakorlók beengedik, sõt betessékelik magukba. És nyilván nem mindegy, kit vagy mit enged be magába az ember.

Elsõ bemutatkozásra a Reikit, az energiaáramot, életenergiát személytelen dolognak állítják be a tanítványok elõtt, valami olyan természeti erõnek, melyet a fizika eszközeivel nem lehet megismerni, csak a tudatunk révén. Másrészt, a Reiki segítségével állítólag meg lehet találni elveszett tárgyakat, meg lehet ismerni a jövõt, gyógyítani lehet mindenféle betegséget. Ezeket azonban egy személytelen energiamezõ nem lehet képes megoldani. Pl. egy betegség meggyógyítása igen bonyolult dolgok véghezvitelét jelenti az emberi szervezetben. Egyrészt egy betegség gyógyítása bonyolult kémiai változásokat igényel és okoz, másrészt - és ezt tartják fontosabbnak a reikis emberek - sokszor a lélek (szellem) a betegségek okozója, ezért a reikivel elsõsorban nem a fizikai testet gyógyítják, hanem mélyebben fekvõ ``szellemi'' rétegeket, és ez is igen összetett probléma. Az emberi szervezet bonyolult és személytõl függõ biokémiájában egy általános, személytelen erõ nem lehet képes pont a megfelelõ, testreszabott változásokat elindítani és lefolytatni. Hasonlóképpen egy általános ``életenergia'' csak azért, mert más a ``rezgésszáma'', nem lehet képes személyre szabottan az ember szellemi szférájába belenyúlni. Hisz ha egy elromlott órát sem lehet megfelelõ frekvenciájú rázogatással megjavítani, akkor miért lehetne egy embert meggyógyítani általános, személytelen ``szeretetenergia'' átadásával? Azt ugyanis nyilván mindenki elismeri, hogy egy ember teste és lelke (állítólagos szellemi jellegû rétegei) bonyolultabb, mint egy óra.

 Vagy hogyan tud irányítani egy reikivel foglalkozó ember kezében levõ ingát egy személytelen energiaáram? Az ingázó feltesz egy kérdést, kézbe veszi az ingát, és az a válasznak megfelelõen kezd el mozogni. Pl. ha valaki egy elveszett bankkártya helyét tudakolja ingázással, honnan tudhatná egy tudat nélküli valami, hogy a világ számtalan bankkártyája közül melyik az, ami az ingázóhoz tartozott három nappal ezelõtt?

A reikit tehát mindenképp egy tudatos szellemi lénynek kell tartanunk, aki képességeket ad azoknak, akik megnyílnak feléje. Lehet ez ugyanaz, mint a keresztények Istene, mint mondjuk a Szentlélek vagy legalább egy angyal? A választ az alapján dönthetjük el, mit tanít a reiki a kereszténység alaptanításairól. Itt viszont több sarkalatos ponton kibékíthetetlen ellentétet fedezhetünk fel.

A reiki egyértelmûen a reinkarnációt,  újra-megtestesülést tanítja, amit a kereszténység a leghatározottabban elvet. (Azok az érvek, melyek szerint az õskeresztények még hittek a reinkarnációban, csak késõbb kicenzúrázta egy hatalmas szervezet ezt a Bibliából, hamisak, teljesen légbõl kapottak és bizonyíthatatlanok.) A reinkarnációról késõbb részletesebben szólunk.

A reiki szerint lelki folyamatainkra alapvetõ befolyással van étkezésünk. Természetesen a kereszténység sem tagadja, hogy testünk és lelkünk közt kapcsolat van, és pl. ha túlságosan teleesszük magunkat, nehezen tudunk imádkozni, és bizonyos egészségügyi szempontokat is érvényesíteni kell étkezésünkkor, de határozottan tagadja, hogy a tökéletesség szintjeiben való elõrehaladáshoz feltétlen szükséges, hogy bizonyos ételeket (általában húsféléket) teljesen mellõzzünk. Errõl szól pl. szent Pál is Timóteushoz írt elsõ levelében (lásd [*]. oldal), de Jézus is határozottan állítja:

``Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy ami kívülrõl kerül be az emberbe, nem szennyezheti be, mert nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába: aztán a félreesõ helyre kerül?''

Ezzel tisztának minõsített minden ételt. De hangoztatta, hogy ami kimegy az emberbõl, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülrõl, az ember szívébõl származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülrõl származik, és tisztátalanná teszi az embert.

Mk 7,18-23 

Aki tehát azt mondja, hogy belsõnket (lelkünket, vagy az Evangélium szóhasználatával: szívünket) étel beszennyezheti, az egy alapvetõen fontos kérdésben határozottan mást tanít, mint Jézus.

A Reiki tehát semmiképp nem a Szentlélek vagy egy jó angyal, de nem is egy személytelen életenergia. A gyümölcsei is ezt mutatják: a reikit gyakorlók egyre jobban elszakadnak a kereszténységtõl, s mégha szavakban kereszténynek is vallják magukat, Istenhez való fordulásuk helyére a meditáció lép, a Kundalini-kígyóhoz fordulnak, hogy nyissa meg bennük a csakrákat, hogy csodákat tehessenek, üdvösségükön való munkálkodás helyett állítólagos elõzõ életüket fürkészik és igyekeznek elkészülni a következõre, Jézus istenségét megtagadják és az emberiség megváltását a Reikitõl várják.

Nincs abban sem semmi meglepõ, hogy bizonyos ``felsõ segítõk'' a reikiben is elõjönnek, és ezek nem mindig barátságosak. Egy reikis ``mester'' honlapján olvashatjuk a következõ párbeszédet:

- Milyenek tapasztaltad a felsõ segítõket?

- Mindig kitünõ humoruk van! Energia szintjük nagyon erõs és tiszta. Jól érezzük magunkat ha jelen vannak. Ilyenkor biztos Te is észre veszed nagyon feldobott állapotba kerülsz.

- Akkor miért van az, hogy sokan mintegy megrovó, büntetõ, bosszút kivánó szellemi segítõkrõl beszélnek?

- Biztos vagyok benne õk nem a felsõ dimenziók finom rezgésü lényeivel kerültek össze, hanem valamelyik alsó asztrál dimenziók lényeivel!

http://www.reiki.fi/hungary/reiki/kerdesek_es_valaszok.htm

Íme az emberi gõg:  ``Én el tudom dönteni, mely szellemlények a jók és rosszak'' a látszat, jelen esetben a humor, ``rezgésszám'' alapján. (``Ismeritek majd a jót és a rosszat...'', de csak azt fogják észrevenni, hogy mezítelenek.) Honnét tudhatná valaki, hogy õ meg tudja különböztetni, hogy most épp jó vagy rossz szándékú szellemi lényekkel áll kapcsolatban, akik esetleg csak álcázzák magukat? A Sátán szereti a világosság angyalának tettetni magát. (2Kor 11,14-15 )

Egyikünk személyesen ismer olyan embert aki a reikit olyan ``magas szinten'' mûveli, hogy idõnként - saját elmondása alapján! - szellemi tanítványok materializálódnak a közelében, akiket csak õ lát, és akkor elvonul egy félreesõ helyre pár óráig ``oktatni'' õket, félretéve azt, amivel épp foglalatoskodott. Hatásos csel: az ember azt hiszi, õ irányít, valójában bármelyik munkáját félbe tudják vele hagyatni, táplálják a gõgjét, megerõsítik a reikihez való kacsolatát.

Ide lehet eljutni: a Kundalini-kígyó irányítása alá, a való világtól való elszakadásig.

Következő: 4.2.3 Murphizmus, a tudatalatti
Előző: 4.2.1 Agykontroll [5,4]
Fel: 4.2 Néhány fő tanrendszer
H.A.