next up previous contents index

  
4.2.4 Dianetika, szcientológia [5,5]

 

A Szcientológia Egyházat L. Ron Hubbard  alapította meg 1954. február 18-án, Los Angelesben. Elmondása szerint az vezette ide, hogy tudományos alapokon kezdte vizsgálni az élet nagy kérdéseit (pl. a lélekkel, Istennel, halál utáni létezéssel kapcsolatosakat), és eközben fokozatosan jött rá arra, hogy a világ eddigi összes vallása tévedésben van, pontosabban az igazság kis darabkáit ismerték csak fel, de most eljött az idõ arra, hogy az emberiség felismerje a teljes igazságot, és ezt õ egy személyben meg is tette, túlhaladva ezzel Jézus, Buddha, Mohamed, Mózes és minden egyéb ``nagy gondolkodó'' által tanított dolgokat. Mindez arra vezette õt, hogy teljesen új egyházat alapítson, új tanokkal, szertartásokkal és szervezeti renddel.

Ebbõl a szempontból tehát tisztességesnek nevezhetõ magatartása: világosan kimondja, hogy új vallásról van szó, nem csúsztatgat, alakoskodik, mint pl. az elõzõ fejezetben tárgyalt J. Murphy. Ezért a keresztény ember számára világos kell legyen, hogy egyszerre nem lehet keresztény is és szcientológus is. Bár a szcientológia egyháza nem tiltja más vallások együttes gyakorlását is, a tapasztalat azt mutatja, hogy a szcientológiát elkezdõ keresztények csakhamar döntenek valamelyik vallás mellett. Sajnos, a szcientológia hálójába esett emberek gyakran a kereszténységet hagyják el, mert gyenge volt a hitük és senkitõl nem kaptak támogatást, ami a szcientológia téves voltára és veszélyeire felhívta volna figyelmüket. Megalapozott tudással, hittel és imaélettel rendelkezõ keresztények pedig szinte azonnal átlátják, hogy a szcientológia nem vegyíthetõ a kereszténységgel, ezért nem foglalkoznak vele. Mégis ismertetnénk a szcientológia tanaiból néhány fõ mozzanatot a teljesebb kép kialakítása végett. Erre egyrészt önmagunk miatt van szükség, hogy felkészültek lehessünk, ha minket érne a szcientológia irányából támadás, másrészt azért, hogy megértsük, milyen tévtanítások hatnak a környezetünkben élõkre. Sokszor ugyanis már kis tájékozottsággal is idõben észre téríthetünk egy-egy ismerõst, rokont, míg ha semmit nem tudunk a témáról, nem tudunk érdemben reagálni.

A vallásalapításhoz vezetõ út elsõ állomása volt a dianetika tanainak lefektetése, ami az ember tulajdonságait a ``lelkén keresztül'' (dia = át, keresztül; nous = lélek) kívánja megérteni. Ennek alapgondolata az, hogy az ember lelke halhatatlan, eredendõen jó, újra és újra megtestesül, és az életek során szerzett lelki megrázkódtatások egy tudatalatti szinten, az ún. ``idõnyomon''  kerülnek rögzítésre. Ezek felhalmozódva végül is az emberi tudat egy ``reaktív elmének''  nevezett részét hozzák létre, mely akadályozza az embert képességei helyes és teljes körû használatában, ami nemcsak tudását csökkenti, hanem erkölcsileg is lealacsonyítja. A dianetika ahhoz adott módszert, hogyan lehet a korábbi életekben szerzett rossz hatásokat felszínre hozni és semlegesíteni, hogy végül is az ember elérje a ``clear'' (tiszta) állapotot,  amikor potenciális képességeinek újra teljes birtokába jut. Hubbard ezt az állapotot a keleti vallások, különösen a buddhizmus megtisztult, megvilágosodott állapotához hasonlítja, bár szerinte a ``clear'' annál sokkal tartósabb és a dianetika elõtt elérhetetlen volt. A dianetika szerint a clear ember eléggé felvilágosult ahhoz, hogy õ maga találja meg a választ minden kérdésre, saját erejébõl ismerje meg Istent (illetve a Legfelsõbb Lényt,  ahogy Hubbard nevezi), ezért megváltásra  nincs szüksége, mert önmagát tudja megszabadítani a bûntudattól, az emberi gyengeségektõl és teljesen kezébe tudja venni sorsa alakítását.

Már a dianetikáról elmondottakból is kiderül, hogy Hubbard legalább két olyan dolgot tanít, melyet a kereszténység teljesen elvet: a reinkarnációt  és az önmegváltást. 

További vizsgálataiban Hubbard a lelket kezdte tanulmányozni és ez még ``érdekesebb'' útra vezette õt. Ekkor jött rá, hogy elméletei a világ egyetlen létezõ vallásával sem hozhatók összhangba, ezért az 50-es évek elején már vallásalapítóként folytatta tevékenységét, és az új vallásnak a ``szcientológia'' nevet adta. (scio = tudás (latin), logos = tanulmányozás (görög).)

A szcientológia egyik alapállítása, hogy az ember három fõ részbõl áll: test, elme, és thetán.  Thetán alatt olyasmit értenek, mint a keresztény ``lélek'' fogalom, mivel azonban Hubbard állítása szerint a világtörténelemben õ az elsõ, aki az ember halhatatlan részének igazi természetét felismerte, és ez nem egyezik egyik korábbi vallás lélekrõl alkotott fogalmával, ezért új nevet alkotott a görög ábécé ``teta'' ($ \Theta$) betûjét felhasználva. A thetán öröktõl fogva létezõ dolog, még a fizikai világnál is korábban létezett, sõt, az Univerzumot is a thetánok hozták létre. A thetán ugyan természetétõl fogva jó, de az anyaggal kapcsolatba lépve ``kizuhant a tökéletességbõl'', elvesztette szellemi identitását és ezért potenciális képességeinek és ismereteinek csak töredékével rendelkezik. A fentebb vázolt dianetika célja a thetán tiszta (clear) állapotba hozása, hogy saját maga teljesíthesse ki képességeit, növelje ``szellemi tudatosságát'' és eljusson a teljes szabadságra. A szcientológia deklaráltan ezt nevezi üdvözülésnek, és irataik világosan leírják, hogy ez nem egyezik meg a keresztény üdvözülésfogalommal, mert szerintük az helytelen, hanem leginkább bizonyos keleti vallásokhoz áll közel. (De természetesen a szcientológia az igazi, Hubbard elõtt mindenki csak kapisgálta az igazságot...)

A szcientológia szerint a thetán alapvetõ célja a végtelen túlélés. A túlélés nyolc szinten, az úgynevezett ``nyolc dinamikában''  mutatkozik meg, melyek az egyén, család, csoport, faj, életformák, fizikai univerzum, szellem, végtelen (Legfelsõbb Lény). A clear állapot elérése után az operatív thetán  szint elérése lesz a cél, aki ezen dinamikák mindegyikében növelni akarja túlélését, és a szcientológia állítása szerint növelni is tudja, ha betartja Hubbard tanácsait. Értelemszerûen a képességeit növelõ thetán nemcsak egyéni életét (elsõ dinamika) teszi jobbá, hanem a magasabb szinteken a család, a csoport stb. életét is. ``Természetesen'' a kiindulás az elsõ dinamika szintje, tehát a kezdõ szcientológus elsõsorban a saját túlélésére törekszik. A nyolcadik szintet elérõ thetán pedig azt is felismeri, milyen szerepet játszott õ a teremtésben, azaz milyen mértékben egy a Legfelsõbb Lénnyel. A Legfelsõbb Lényrõl a szcientológia nem közöl semmit (legalábbis a mindenki számára hozzáférhetõ iratokban), hanem egyenesen azt írja, hogy a clear állapotú ember maga képes megismerni azt, ezért mindenkinek a saját tapasztalatára bízzák a Legfelsõbb Lénnyel való kapcsolatteremtést.

Azt gondoljuk, nem is kell részletezni, mennyire ellentmond mindez a kereszténységnek. A dianetikában bevezetett reinkarnáción és önüdvözítésen alapuló eszmerendszer továbbfejlesztéseként itt már az ember (thetán) istenné válásáról is szó esik, Isten beleoldódik valamilyen általános irányító elv fogalmába vagy egy titokzatos személyébe, akirõl nem árulnak el semmit a szcientológia ``mesterei''. A szeretet  fogalma is eltûnik, hisz pl. a thetán csak a második szintbeli túlélésének növelése végett törõdik többet családjával, önzetlenségrõl szó sincs.

Az eddig elmondottak alapján egy magát tévedhetetlennek tartó, alapgondolatokat fõként keleti vallásokból kölcsönzõ ember találmányának vélhetnénk a szcientológiát. A gyakorlat azonban ennél sokkal elrémisztõbb.

A clear állapot eléréséhez természetesen az alapító könyveit kell beszerezni és tanulmányozni. Ez azonban nem elég, hisz az állítólagos korábbi életek megrázkódtatásai miatt a thetán segítségre szorul, amit a Szcientológia Egyház munkatársai adnak meg. Ennek fõ eszköze az ``auditálás''.  Ennek lényege, hogy egy megfelelõ szinten álló ember, az auditor  vagy ``lelkész''  rávezeti a pácienst arra, milyen megrázkódtatások terhelik õt, és ebbõl segít felszabadulni. Eközben egészen személyes dolgokról kell vallomást tennie az auditor elõtt, és fel kell ismernie elõzõ életeinek lényeges eseményeit, melyekrõl az auditálás elõtt tudomása sem volt. Mindebben az auditornak egy kidolgozott kérdezési szisztéma és egy misztikus mûszer, az ``E-méter''  jelent segítséget. Az E-méter mûködésérõl a nyilvános szcientológiai iratok semmilyen felvilágosítást nem adnak, csak annyit, hogy igen kis töltések érzékelésére képes, és ennek jelzései vezetik az auditor kérdéseit, véleményét, ítéletét a tanuló elõrehaladásáról. Nyilvánvalóan nagy a veszélye hamis emlékek  felbukkanásának és ebben való megerõsítésnek. Ezt nemcsak a kereszténység állítja, hanem a hitetlen pszichiáterek is, akik sok, auditálástól megbetegedett emberrel találkoztak. Ezért a szcientológia egyik legfõbb ellenségének a pszichiátereket tekinti, hisz társadalmi szinten õk azok, akik leginkább belelátnak praktikáik veszedelmébe, és az emberek védelme érdekében felemelik szavukat a szcientológia ellen. Az E-méter pedig gyanúsan emlékeztet a spiritizmus  által használt, kis erõk  hatására reagáló eszközökre (3.3.2. fejezet, [*]. oldal), csak ennek tudományosabban kinézõ formája van, mint a régi eszközöknek. A spiritizmusnál elmondottak szerint ez egy kapu lehet rossz szándékú szellemi lényeknek, akik az E-méter segítségével már igen kis fizikai beavatkozással irányító szerephez juthatnak egy ember véleményét és cselekedeteit illetõen.

Megjegyzendõ, hogy a Szcientológia Egyház az eddigieken kívül hívei életének minden részletében szeretne részt venni, pl. saját névadási, esketési és temetési szertartásaik vannak, az üzleti élettel és sikeres vállalatirányítással kapcsolatos munkáik is igen kiterjedtek.

Az eddig leírtak szigorúan a Nemzetközi Szcientológia Egyház saját magáról kiadott információi, különösképpen az ``Szcientológia. Egy mai vallás elmélete és gyakorlata'' c. tajékoztató kézikönyve alapján készültek. Mivel azonban ennek elején ott áll az, hogy ``E kiadvány egyetlen részlete sem nyomtatható újra a szerzõi jog tulajdonosának engedélye nélkül.'' és egyéb dokumentumaikon is hasonló kitételek olvashatók, ezért a többi fejezettõl eltérõen nem közöltünk szó szerinti idézeteket. A Szcientológia Egyház pedig különösen érzékeny minden õt érintõ jogi természetû dologra, ezért nem akarjuk az õ szerzõi jogaikat sérteni. Aki ellenõrizni szeretné az elmondottak hitelességét, az beszerezheti pl. ezt a könyvet az Internetrõl, mivel azt szerzõi szabadon letölthetõvé tették, csak a nyomtatás tilos.

A továbbiakban a szcientológia olyan árnyoldalairól írunk röviden, melyeket a Szcientológia Egyház következetesen tagad, de a tanúk sokasága, az ügyekben lefolytatott rendõrségi és egyéb vizsgálatok miatt hitelességük felettébb valószínû. Mindenesetre már az eddig elmondottak is világossá teszik a szcientológia természetét.

Az auditálások (és az egyéb foglalkozások, könyvek, segédanyagok) természetesen pénzbe kerülnek, és a clear állapot eléréséhez óriási összegek szükségesek. Sokan ezt nem tudják kifizetni, ezért a Szcientológia Egyház számára végzett munkára kötelezik magukat. Ezen szerzõdések sokszor annyira megkötik az ember kezét, hogy utána szinte képtelenné válik kikeveredni a szervezet hálójából, hisz papíron hatalmas összegekkel tartozik. Világszerte számtalan ilyen esetre derült fény, és részben emiatt sok országban a Szcientológia Egyház be is lett tiltva. (Ilyen pl. Németország is, ahol még azt is törvény tiltja, hogy állami finanszírozású szervezet olyan céggel kössön szerzõdést, mely a szcientológia vállalatvezetési rendszerét alkalmazza.)

A Szcientológia Egyház nem tagadja, hogy bizonyos iratai nyilvánosak, mások viszont csak a megfelelõ szintet elért emberek számára állnak rendelkezésre. Ezen belsõ iratok titkosságát még törvénytelen eszközökkel is fenn akarják tartani. Pl. amikor egy magasabb szintet elért szcientológus, Steven Fishman  nyilvánosságra hozott belõlük néhányat, a Szcientológia Egyház jogellenesen hatolt be az iratok másolatait tartalmazó épületbe és szedte össze azokat. Ezért bírósági ítélet el is marasztalta õket. (Az 1990-es évek elején zajlott mindez az USA-ban.) Az iratok tartalma, legalábbis azoké, mely a bírósági perben szerepet kaptak, természetesen mégis nyilvánosságra került (az Internetrõl könnyû beszerezni), és ezekben nagyon ``vad'', meseszerû dolgokat olvashatunk pl. csillagközi szövetségekrõl, a Föld nagyobb vulkánjaiban levõ hidrogénbombákról, amiket földön kívüli értelmes lények helyeztek el sok millió évvel ezelõtt, egy jégbe fagyott, Xenu   nevû thetánról. Ezeket elég nehéz komolyan venni. Egyrészt inkább egy fantasztikus könyvnek tûnik, másrészt sokszor teljes ellentmondásban van a tudományos, pl. geológiai tényekkel. Nagyon látszik ezeken az iratokon annak a kornak a nyoma, amikor Hubbard leírta õket. Például az 50-es évek legkorszerûbb fegyverei (hidrogénbomba) lépnek fel benne legerõsebb fegyverként, holott egy csillagközi civilizáció biztosan tudna hatásosabbat is gyártani (mondjuk antianyag-fegyvert).

Bár ezekben a titkolt iratokban még inkább elõjönnek kereszténységgel össze nem egyeztethetõ elemek, mégsem tárgyaljuk õket részletesen. Egyrészt a korábban elmondottak is eleget mutatnak a szcientológiából ahhoz, hogy keresztény ember távolról kerülje. Másrészt az iratok hitelességét a Szcientológia Egyház következetesen tagadja, és ezért úgy gondoljuk, hogy az a tisztességes magatartás, hogy csak azokat az iratokat vizsgáljuk konkrétan, melyeket õk is felvállalnak a világ elõtt.

Következő: 4.2.5 Arany Rózsakeresztesek [0,0]
Előző: 4.2.3 Murphizmus, a tudatalatti
Fel: 4.2 Néhány fő tanrendszer
H.A.